dimanche 3 avril 2016

* Erotica Song

.Để thực hiện chủ đề này, tôi thử tìm định nghĩa của chữ Érotique :Érotique .
Est érotique ce qui a trait avec l'amour charnella sensualité et la sexualitéPar extensionl'adjectif qualifie tout ce qui stimule le désir amoureux et la libidoLe terme provient du grec "érotikos",qui caractérisait l'amour charnel.
Synonyme : sensuel
Traduction anglais : erotic


...

.
       Ngày kia , có cô bạn đọc kia trở chứng, trở trời hỏi đại :

    - Có khi nào ông viết thử về chuyện tình dục kiểu porno không ông ?
  Tôi hết ý kiến .

  ( Có lẽ người đàn bà này lầm tưởng tôi là một tác giả chuyên biệt ăn tiền kiểu dân làm phim và viết ăn tiền theo những tờ tạp chí lá sâu pornographies ) .
     Đây là cách nhìn rất érotique theo một kiểu riêng . Giữa érotique và pornographie rất khác nhau từ nhiều cách nhìn :
.            

( Note : Không phải là bất cứ cái nhìn nào cũng giống nhau )


dang son.fr
- 2016 -.


Aucun commentaire: