mardi 3 mai 2016

Every thing just for

...Every thing just for helping the Vietnamese people , not for me Chẳng có gì là Ngộ đâu .


'  Người ta cắm đầu chịu nhục
   Thân tôi đòi thì hơn 4000 năm vẫn thế
   Cửu Long mất hẳn phù sa
   Từ những kẻ  thất thế hoặc ở lại mà như  xa nhà

   Biển  tẩm độc từ thượng nguồn nên cá chết
   Chim trời xà xuống tìm thân cá, nên chim chết

  Con người mất chữ Liêm nên sống mà như chết
 Chỉ tội cho những người bởi chữ Ngộ mà chưa chết

 Có gì lạ đâu em, đâu  anh
 Nghĩ lại mà thương chuyện dân mình  '.


   ( TinaTruyện  )-...

Aucun commentaire: