mardi 28 mars 2017

- Viết cho con dấu Trừ ( - )

.Aucun texte alternatif disponible.
đs.frViết cho con dấu Trừ ( - )
-----------------------
Người ta có vài điểm giống nhau ở cái dấu CỘNG ....
Cộng thêm sự tích lũy để giàu càng giàu hơn theo năm tháng .
Tôi thì đang làm những con toán trừ .
Bạn hãy thử trừ đi và sẽ hiểu tại sao .
đs.fr
...
..
...

Aucun commentaire: