mardi 7 mars 2017

.. Mars .

.

Dang Son
1 min---


Thư gửi đấng Cựu Cứu Thế
..
Thưa ông ....
Mãi đến hôm nay , sau chừng hai tuần mưa bão, mưa gió , tôi có có thì giờ và hoàn hồn viết thư gửi ông .
Ông có thì giờ đọc không ? Và nếu đọc, thì toi xin ông yên vị và hãy giữ hết sức Trầm Tĩnh ở cương vị độ nhân cứu thế .
...
đang V .
.


Aucun commentaire: