vendredi 23 septembre 2016

----- Définition

.


Hạ và Thượng ?

...bassesse , nom féminin   Tạm Dịch :

    Nghĩa thứ 1 : Hạ Cấp , Đáng Khinh Bỉ - Hèn hạ

     Nghĩa thứ 2 :

       Rẻ Khinh - Vô Liêm Sĩ - Hèn nhát, hèn hạ
Aucun commentaire: