jeudi 17 mars 2016

* We want to KNOW

..


Muốn có sức mạnh thì phải hợp quần .

 Phải rồi . Chung sức ra sao  để hòa hợp và không bị chia rẽ theo kiểu cái TÔI quá to lớn của mình ?


 Chuyện nhỏ như thí dụ rất đơn giản :


    Trong  gia đình , nếu cứ chống nhau theo cách ông nói gà bà hiểu vịt thì sẽ ra sao ?

    Cùng sống ở một đoàn thể mà cứ chia phe, chia phái thì ....


  Cùng viết ở một diễn đàn mà cứ vì ghen ghét và vì lòng đố kỵ thì .....
------------------------------------------------


Chúng tôi là AI ?


 Chúng tôi là những kẻ thử cầm bút và thay vì nói  và la hét vào giữa một khoảng trống thì chúng tôi đặt chữ trên giấy còn đậm mực và cố gắng luồn lách qua những phong toả .


   Họ là Ai - khi muốn bịt  mắt , bịt miệng chúng tôi ? Và họ đã làm gì ?
 ChúngMình - Nous Magazine . édition 2016 .
ct ....

Aucun commentaire: