jeudi 3 mars 2016

... Bài của 3 dấu chấm

...ds . - c - 2015


...Dẫn Đề - 3 dấu chấm  cũng có thể là 3 chữ viết tắt vì lười nói :  ( ...   )

đăng sơn.fr .


 _______________________________________

Aucun commentaire: