jeudi 27 octobre 2016

Đã Chẳng Có Gì là CHỢT NHIÊN

.
 dangson.fr
 Dĩ nhiên là chẳng có gì là  Chợt Nhiên khi mình có điều để VIẾT  ở đây .

 Viết để làm đẹp lòng đời sống này .
 đs - và bạn hữu của chúng mình .
 -----------------ct ....


Aucun commentaire: