mardi 16 août 2016

* Nhất Quán *

..


 Có nhũng từ ngữ rất lạ ! Nhất là khi có một  cậu trẻ nói với tôi :


- Chú dễ thay đổi và không nhất quán về ngôn ngữ của mình .....

 Ha ! ct

Aucun commentaire: