lundi 10 avril 2017

Lost - Lạc

.ds.fr

Đi lạc với chính MÌNH._____


 Đi lạc là ngoài ý muốn - Vì 
 chẳng ai muốn đi lạc .


 Lạc chỗ nào ?

  Lạc ở một trang mạng Web đen ư ?

 Ta có cả trăm ngàn trang webs đen tối nếu ta muốn xem :8Aucun commentaire: