mercredi 23 novembre 2016

Những Điều Quá Trẻ Con .....

----

___________________________________________________
 Chớp - Flash .


 Tôi yêu con nít - NHƯNG ....


 Nhưng không  yêu thích những người  ''' Lớn   '' '' viện dẫn trên câu viết bằng những hình thức quá trẻ con và bạn sẽ hiểu vì sao ......đăng sơn.fr
..


Aucun commentaire: