dimanche 20 mars 2016

- CHUYỆN như Đuà Chơi

.   Không cứ phải biết đọc, biết viết chữ thì có nghĩa là đang bước trên con đường làm văn học .

   Hành trình này khá  gian nan qua nhiều cách thức ( Trong những cách thức ấy có danh từ THỂ CÁCH  )
     Formule :


       Trong chữ Thể Cách có ý ngầm của  Chua Cay .    __________________________________________________________________

     ChúngMình . Nous Magazine - 2016

Aucun commentaire: