jeudi 3 mars 2016

... Bài của 3 dấu chấm

...











ds . - c - 2015






...











Dẫn Đề -



 3 dấu chấm  cũng có thể là 3 chữ viết tắt vì lười nói :  ( ...   )









đăng sơn.fr .






 _______________________________________

Aucun commentaire: