jeudi 17 mars 2016

* HIỀN hiền

.
 by đs . 2014
(  Có đôi lúc phải hiền như gió nhẹ trên sông .

   Đôi lúc nên giữ im lặng khi quay lưng - Tất cả đằng sau là sự thừa thãi mà thôi )
   đăng sơn.fr
..

Aucun commentaire: