vendredi 8 juillet 2016

( Ý Nghĩ ....) 6.2016

.

...Lắmkhi tôi nghĩ thầm là mình đã viết quá nhiều với những điều vô bổ .

    Có khi , mình nên im lặng khi lặng thầm về lại quê nhà và chụp ảnh :
...                            
 2.


3..............

by dangson.fr
 ( VN  2016 - quê tôi ).

Aucun commentaire: