dimanche 26 juin 2016

.... LặngThinhLặngThinhLặng thinh , lặng thầm
Lặng chiều mưa từ chỗ nhau
Lặng im như thế
Là lẳng lặng xa nhauđăng sơn.fr
...

Aucun commentaire: