Chỉ Là
Hạt Bụi Rơi -

( Trần . K .Sơn )


chỉ là hạt buị thôi
như tiếng mình ru hời
mình rời nhau - ai mà biết
té ra : mình chỉ là bụi rơi.

( Mình Ên )
ù ơ ta chỉ mình ên
à ơi mưa hạ làm mềm tình ai

ai đi biền biệt không dià
ta ra sông nhớ đầm đià mình ên
nguyễnthịUi