RƠI chiều đang mưa .


Ừ thì rơi
Rơi mưa giữa chiều và thiếu tiếng cười
Còn ai để vui
Còn ai để nói
Ừ - thì thế ,chiều rơiđăng sơn.fr