lundi 3 octobre 2016

__ Images du Jour

..
  Để có thể hiền  hòa như một ngày đẹp trời thì quá dễ .

  Chạy xe đến một thành phố núi , nhẩn nha sau 240 cây số và thử ngắm nhìn vài hình ảnh .


 Đơn giản vậy thôi thay vì viết ....


_____
_____________________

photos by dangson.fr---------

đăng sơn.fr


Aucun commentaire: