lundi 26 septembre 2016

Art

.


ds .fr

1 .

While writing my doctoral dissertation, An Art of Living helped me recognize the limitations of logic to create something new.

“Logic cannot invent anything. It is condemned to eternally reiterate that A is A. If it adds anything, this new notion must be borrowed either from experience or intuition, both of which are outside the range of logic …. Logic has certainly given speed to the spirit; it has provided it with an agility it lacked, but also with the dangerous habit of believing that all is accomplished when it has made a reasoning which has the appearance of truth.”(The Art of Thinking). 

Andre' Maurois - Translation by Sergio E. Serrano

----------------------------------------------------------------------------- <

Trong khi làm luận án tiến sĩ, tác phẩm Nghệ Thuật Sống đã giúp cho tôi chú ý đến những giới hạn của các lý lẽ dùng để tạo ra những điều mới lạ.

“ Lý lẽ không thể phát minh ra bất cứ điều gì. Nó bị chỉ trich rằng, chỉ biết lập lại một cách máy móc ( A là A). Nếu có thêm thắt một điều nào đó, thì ý tưởng mới này phải được lấy từ kinh nghiệm hoặc từ trực giác, mà cả hai điều đó đều nằm bên ngoài phạm vi của những lý luận…..Một cách chắc chắn, thì lý lẽ đã thúc đẩy cho sự hăng hái , nó cũng cung cấp sự mau mắn cần phải có, đồng thời với thói quen đáng ngại của niềm tin cho rằng, mọi điều đã được hoàn tất khi nó làm thành một lý lẽ mà trong đó có sự hiện diện của chân lý (sự thật)”


. (Nghệ Thuật Suy Tưởng). 

Việt ngữ-Chiều Buồn.------------Trả lời tác giả chuyển ngữ Chiều Buồn :


  Câu viết ở trang sách Nghệ thuật Sống ấy của ông André Maurois mà em đã có lòng chuyển  ngữ đã làm  " nhức đầu  " và người đọc phải dùng thì giờ để thấy sự  nghịch lý   ( 1 ) và  sau đó là  thấy cách lèo lái để chuyển điều có thể mâu thuẫn nghịch lý thành câu Lý Lẽ Thuận Nghĩa  !

 Lý lẽ nằm ở một biện thuyết từ chữ A phải là A  <  Bất di, bất dịch .


  Chữ Kinh Nghiệm và Trực Giác có thể đi đôi và không thể đi chung . Kinh Nghiệm là một trong những mặt bằng của mà người ta dùng đến khi cần biện minh và biện lý . Trực Giác là điều có thể biến chuyển ở một  khoảng tích tắc mà sự tự vệ của cá thể  và tranh chấp để đẩy  các  vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội đến một giải pháp khi  hòng mong  có điều cải cách .


  Nếu Chiều dùng nhiều thì giờ để đọc tiếp về Thuật Suy Nghĩ và Sống của ông Maurois ấy thì ở một chương viết về Sức Mạnh của Ngôn Từ thì em sẽ khám phá ra  cái thâm thúy  giữa một câu nói bình thường từ sự suy nghĩ đi đến sự chuyển động cũng từ một câu nói lập lại  của các nhà lãnh đạo . Tất cả những điều ấy không chỉ có ở câu Nhân Sinh Quan nếu thiếu đi sự trải nghiệm và sự ý thức .
 Chúc em an lành và vui khi tìm tòi .


 đăng sơn.fr...

Aucun commentaire: