mercredi 18 mai 2016

...... ? ! ... Spam

.


 _________________________________________________________________
 Nghĩ  cũng hay hay, kỳ  kỳ ! ?


 Đang nghe nhạc sến  ở YouTube . Khi không ở hôp thư thấy có tấm hình khá sexy : Spam !


 Ngó đã con mắt ! Hơ hơ ........
 ( Phụ  Chú ) : < Tội lắm mà người ơi, tôi tu hành mà , người ơi  ! )

 Nam  mô a di đà !

 Thiện tai !


 Ở ngoài đời , ngườì yêu của tôi đẹp hơn thế, mà - người ơi .
 đăng sơn .fr.
 ..
..

Aucun commentaire: