vendredi 17 juillet 2015

< Khi Người Ta lớn quá nhanh ......

.....1 -2
.


Giữa quãng số 1 và số 2 ấy là khoảng thời gian đã trôi  qua.


..............

Aucun commentaire: