mercredi 12 avril 2017

We Want to Know

.






 -    by Cún Rock Usa - 2017






....
1.



 Chúng tôi muốn biết thế nào  là Phản Động
 Muốn biết thế nào là cá đã chết phơi thây ?


  Chúng tôi muốn biết  giữa hơn 10 triệu  người  ở thành phố SàiGòn chen chúc
 Chúng tôi muốn biết cái án tù   của những kẻ phạm tội ấu dâm mà người ta muốn che và dấu .


 Chúng tôi muốn BIẾT .....








- From tập đoàn dân Phản Động .













...

Aucun commentaire: