lundi 5 décembre 2016

* Idiotie

.

Idiotie :

  • Manque d'intelligence, de bon sens, défaut de compréhension de quelqu'un _______________________________________________________________


 Ở đời này , rất có nhiều nghĩa dành cho những hạng vô văn hóa .

Riêng tôi, tôi không ngại những người kém học hoặc thất học, chỉ sợ kẻ vô văn hóa .

..._______________ à suivre

Aucun commentaire: