lundi 8 mai 2017

- Tạm .

. Cún Rock - UsaH và B ...............
Muốn biết thì phải tìm cách để HIỂU .
Hiểu ở chữ Duyên và chữ TÌNH .
Người như mình không thể cứ mãi bám víu vào chữ Duyên để sau đó mới tìm HIỂU .
Khi hiểu ra thì có khi chữ BIẾT là vô nghĩa .

đs.fr
.

Aucun commentaire: