dimanche 24 mars 2013

.............

 
 
Sẽ
 
 
 
sẽ trụi lá muà thu
hiu quạnh là tiếng gọi
lưng chừng cõi hư vô
lặng im nghe mình nói
âm thầm vậy mà xa

dangson.fr
 
 
 
                                                  
                                                  Cõi nắng

                                                trả nhau về giọt nắng
                                               vỉa hè bàn chân rỗng
                                               có khi buồn lên tiếng
                                               gọi người - người nào hay ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   đăng sơn.fr

dangson.fr 


 dangson.fr

                

Aucun commentaire: