dimanche 14 mai 2017

NHẸ NHÀNG mà SỐNG ..

 Cún Rosk - usa . 2017


NhẹNhàngMàSống


Sống nhẹ , sống nhàng
Khi ta trở về chốn hẹn cũ
Thở dịu dàng
Như ngày xua , ngày cũ 
Dịu dàng và hỡi ơi, ta dịu dàng .đs.fr


dangsonfr.blogspot.com .

Aucun commentaire: